logo

Služby ve stavebnictví

Příprava staveb

V rámci přípravy staveb nabízíme a zajišťujeme následující služby:

  • Zpracování studií a návrhů řešení, geometrické zaměření.
  • Vyhotovení projektové dokumentace pro územní řízení, vyřízení veškerých náležitostí a vyjádření dotčených orgánů státní správy včetně zajištění vydání územního rozhodnutí.
  • Vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a vyřízení veškerých náležitostí a vyjádření dotčených orgánů státní správy včetně zajištění vydání stavebního povolení.
  • Vyhotovení projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a realizační dokumentace včetně výkazů výměr a rozpočtů.

Zajišťování výběrových řízení

Zajišťujeme kompletní zpracování výběrových řízení v souladu s novelou zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to jak pro veřejného, dotovaného, tak i sektorového zadavatele. Výběrové řízení lze zpracovat i pro zadavatele ze soukromé oblasti.

Technický dozor stavebníka

V rámci realizace stavby zajišťujeme technický dozor stavebníka, který dohlíží, koordinuje a organizuje výstavbu, kontroluje kvalitu díla a dodržování harmonogramu prací, provádí zápisy do stavebního deníku, zajišťuje předání staveniště, přebírá dokončené dílo, potvrzuje oprávněnost finančních nákladů a zajišťuje ostatní práce spojené s touto činností.

Pro veřejné zadavatele v souladu s § 152 odst. 4 zákona 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad provádění stavby), zajišťujeme tento technický dozor.

Fotogalerie